Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.Alicia van Stuijvenberg Fotografie, gevestigd te Oud-Beijerland, KvK-nummer 63710447, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1.Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten, zullen apart worden gefactureerd, tenzij anders vermeld.
3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1.Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2.Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
4.Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
5.Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
6. Fotograaf is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
7. Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.

Artikel 7 Wijziging en annulering
1.In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Fotograaf zal indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als fotograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien geen passende oplossing wordt gevonden heeft klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
2.Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
3. Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
4. In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
5. Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
6.Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
7.Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, die enkel ter beoordeling van fotograaf komen, gelden buiten de wettelijke bedenktijd dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage: Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de geplande shoot wordt 25% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht; annulering tussen de 14 kalenderdagen en 48 uur resulteert in betaling van 50% van de kosten; bij annulering binnen 48 uur wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een bruiloftsreportage binnen 3 maanden voor de geplande trouwdatum wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
8.Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
9. Indien een offline workshop geen doorgang kan vinden, is fotograaf gerechtigd de workshop online te geven.
10.Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan fotograaf worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar fotograaf reeds kosten heeft gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.
2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.
7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
10. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
11. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of indien niet tot uitkering over wordt gegaan, tweemaal het bedrag door fotograaf in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt. 12. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie
1.De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming. 2.Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
3.Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient te leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
4.Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5.Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
6.Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7.Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8.Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
9. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2.Fotograaf behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
3. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12 Levering
1.Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2.Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden, waarbij in beginsel geen uiterlijke kenmerken zullen worden aangepast. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
3.Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via een online gallery. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen.
4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
5. Fotograaf levert geen niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 13 Fotoalbums
1.Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
2.Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3.Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 14 Klachten
1.Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan fotograaf.
2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden. 3.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4.Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

Contactgegevens

E-Mail

info@aliciavanstuijvenberg.nl

Based in

Zuid-Holland, Oud-Beijerland

KVK-Nummer

63710447